Hoạt động Công đoàn
THAM QUAN DÃ NGOẠI

Các hoạt động tham quan dã ngoại được thường xuyên tổ chức cho các em học sinh của trường dưới nhiều hình thức khác nhau